کتاب های پزشکی

مجموعه کتاب های پزشکی، دامپزشکی و داروسازی

کتاب های داستانی

مجموعه کتاب های داستانی و رمان

کتاب های غیرداستانی

مجموعه کتاب های غیرداستانی، فلسفه و سایر

"بازرسی از شرکت­های دارویی براساس راهنمای GMP PIC/S انجام می­شود."

-جمعی از نویسندگان “راهنمای رسمی GMP ایران(جلد اول)”

دارندگان پروانۀ تولید دارو باید فرآورده­های دارویی را منطبق با مورد مصرف آن­ها و همچنین مطابق با الزامات قانونی تولید کنند و از ایمنی، کیفیت و اثربخشی آن­ها اطمینان داشته باشند. لازمۀ تحقق چنین هدفی پیشبرد مراحل مختلف تولید برپایۀ مستندات و پایش تک­تک مراحل تولید است.بازرسی از شرکت­های دارویی و نظارت بر اجرای روش­های بهینۀ تولید براساس راهنمای GMP PIC/S انجام می­شود.

برخی از نویسندگان

انتشارات دف